Lidèchip Odasye Aktivis.

Ayanna ap goumen pou moun nan 7yèm distrik Massachussetts, e ansanm nou ap konstwi yon mouvman pou jistis ak ekite nan tout kominite nou yo.

  Enter your phone number above to join our team. By clicking submit, you agree to the terms & privacy policy , for recurring  campaign messages (including donations). Message & data rates may apply. Message frequency varies. Text HELP for help, text STOP to Opt Out.
  Meet Ayanna

  Rankontre Ayanna

  Ayanna Pressley se yon defansè, yon desidè politik, yon aktivis, ak yon sivivan. Ayanna kwè ke moun ki pi pre soufrans ta dwe moun ki pi pre pouvwa a e ke yon divèsite vwa nan pwosesis politik yo nesesè pou elabore politik piblik kap pi efikas.

  Ekip Ayanna

  Nou rekonesan anpil a nou tout ki te kanpe avek nou e ki ede nou konstwi mouvman sa. Ansanm, nou fè yon travay enkwayab e nou apenn komanse.
  Pwoblem Ki Konsene Nou Tout

  Ayanna ap goumen pou valè nou.

  Nan kongrè a, Ayanna ap defann lwa/règleman ki santre sou moun pou adrese difikilte ke kominote yo ap fè fas. Li ap travay bò kote lidè kominotè, oganizatè ak manm kominote sou pwoblèm ki enpòtan- soti depi sou jistis rasyal ak ekonomik rive sou aksè a lojman ak lojman ki gen pri abòdab, swen sante, transpò ak lòt-pou reyalize pwogrè pou tout moun nan setyèm distrik nan Massachusetts.

  Setyèm distrik kongrè Massachusetts la divèsifye ak vibran. Li se tou youn nan distrik ki pi inegal nan nasyon an. Ayanna fè sa vinn youn nan travay lavi li poul ranvèse eritaj yon ansanm règleman ki danjre e li vle avanse nan jistis, ekite ak guerizon.Entansyon li se toujou asirel ke sa ki nan lapèn yo se yo ki pwòch pouvwa a pou guide ak enfòme nan règleman lap defann yo.

  Map of the district

  E Nou òganize

  Jwenn enfòmasyon sou kanpay ak evenman prè ou. Vinn jwenn nou!

  Ann Prepare Nou

  Jwenn denye enfòmasyon pou montre sipò ou pou Ayanna ak mouvman nap bati ansanm lan!