Lidèchip Odasye Aktivis.

Ayanna ap goumen pou moun nan 7yèm distrik Massachussetts, e ansanm nou ap konstwi yon mouvman pou jistis ak ekite nan tout kominite nou yo.

  Enter your phone number above to join our team. By clicking submit, you agree to the terms & privacy policy , for recurring  campaign messages (including donations). Message & data rates may apply. Message frequency varies. Text HELP for help, text STOP to Opt Out.
  Meet Ayanna

  Rankontre Ayanna

  Ayanna Pressley se yon defansè, yon desidè politik, yon aktivis, ak yon sivivan. Ayanna kwè ke moun ki pi pre soufrans ta dwe moun ki pi pre pouvwa a e ke yon divèsite vwa nan pwosesis politik yo nesesè pou elabore politik piblik kap pi efikas.

  Ekip Ayanna

  Nou rekonesan anpil a nou tout ki te kanpe avek nou e ki ede nou konstwi mouvman sa. Ansanm, nou fè yon travay enkwayab e nou apenn komanse.
  Pwoblem Ki Konsene Nou Tout

  Ayanna ap goumen pou valè nou.

  Disparite ak inekite ke kominote ki nan 7yèm distrik Massachusetts ap fe fas pa jus rive konsa. Yo se rezulta vizyon pou yon ti bout tan pandan pluzyè deseni, politik eksklizyon, ki anrasinen rasis enstitisyonel, ogmante inegalite nan lajan nou touche e bay plis avantaj a moun ki nan pouvwa.

  Nan kongrè a, Ayanna ap goumen poul reziste a politik du, strik ke White House mete an plas ki menase pou fè nou fè back e li ap travay chak jou- nan tèt ansanm ak kominote yo- pou avanse politik odasye ak konpatisan nan pwoblèm moun 7yèm distrik Massachusetts soti nan kay ak transpò rive nan swen lasante, edikasyon, jistis ak dwa fanmi moun kap travay yo.

  Map of the district

  E Nou òganize

  Jwenn enfòmasyon sou kanpay ak evenman prè ou. Vinn jwenn nou!

  Ann Prepare Nou

  Jwenn denye enfòmasyon pou montre sipò ou pou Ayanna ak mouvman nap bati ansanm lan!