Konfwonte Kriz Klimatik La

Nou konfwonte ak yon kriz klimatik. Enpak danjere, destriktif chanjman klimatik yo fè pati deja de reyalite nou e dispwopòsyonèlman, kominote vilnerab yo fè fas pi souvan a tanpèt ki dire, dezas natirèl san parèy, plis tanperati ekstrèm ak polisyon lè ak dlo. Chanjman klimatik menase pou bese sekirite nasyonal nou an, kreye milyon refijye, mete sante piblik an danje, e pi agrave inegalite ekonomik la.

Administrasyon an nan Washington, DC gen entansyon refize enpak chanjman klimatik pandan y ap ansanm travay sou etikèt pwoteksyon anviwònman kritik, louvri tè piblik pou eksplwatasyon prive, ak mete pwofi antrepriz pi wo pase lasante nan planèt nou an. Tan pou etap piti ak mezi kap pran a mwatye fini.

Li lè pou yon kontra Green New Deal, ki pral fondamantalman transfòme sistèm politik ak ekonomik nou yo pou bay priyorite a prezèvasyon planèt nou an ak diminye pi move enpak chanjman klimatik nan kominote nou yo.

E nou pa ka pretann ke defi anviwònman nou an ap fè fas a egziste nan yon vaz fenmen- ke jistis anviwònmantal pa konekte ak jistis rasyal, jistis ekonomik, ak jistis lasante. Repons nou a kriz klimatik la dwe jwenn rasin nan konpreyansyon ke diferans ak inekite fè sèten kominote mwens fleksib nan fè fas a chanjman klimatik, e ke enpak destriktif nan chanjman klimatik menm kominote sa yo finn pi gwo. Nou dwe pran yon apwòch konplè pou adrese defi nan anviwònman an, prepare pou enpak chanjman nan klima, ak agrandi aksè a lè pwòp, dlo pwòp, ak espas vèt ki santre kominote ki pi frajil nou yo.