Pale de Enpak vyolans ak Chòk

Kòm yon sivivan vyolans seksyèl, Ayanna konprann, nan yon nivo pèsonèl, long defi ki asosye ak chòk. Pou kominote ki nan nivo diferan afekte pa vyolans – ki gen ladan Nwa, mawon, Latinx, ak kominote endijèn yo, fanm ak tifi, kominote a LGBTQIA+, ak fanmi imigran – enpak kolektif nan chòk ki gen rapò ak vyolans ka mennen inegalite grav nan rezilta sante, pwogrè edikasyon, ak opòtinite ekonomik. Nou dwe entansyonèl nan klere yon limyè sou eksperyans ki mennen nan chòk ak defi sa kreye, ak sou pouswiv règleman espesifik ki adrese koz rasin li yo e ki kreye chemen jistis ak gerizon. Ayanna te kondui premye odyans sipèvizyon nan Kongrè a sou chòk timoun e te travay avèk siksè pou rive pase lejislasyon pou sipòte sivivan chòk – soti nan manm fanmi sivivan ki viktim omisid, rive nan moun ki afekte pa evènman vyolan tankou atak Boston Marathon.