Enfòmasyon pou elektè yo

Enskri pou Vote/ Tcheke estati anrejistreman elektè ou
Dat Limit pou enskri pou vote nan eleksyon primè Massachusetts se 22 Out. Ou ka enskri oswa mete ajou enskripsyon elektè ou isit la: http://registertovotema.com.

Vote pa Lapòs/Absan
Ane sa, tout elektè ki anrejistre nan Massachusetts ap gen opsyon pou vote pa lapòs. Nan mwa Jiyè, ou ta dwe resevwa yon aplikasyon bilten vòt pou vote pa lapòs. Aplikasyon sa a dwe ranpli ak delivre (pa lapòs, faks, oswa an pèson) nan depatman eleksyon lokal ou a oswa anvan 5:00 apremidi nan jou 26 Out la.

Aprè yo fin resevwa aplikasyon ou a, y’ap voye yon bilten vòt pa lapòs ba ou. Bilten vòt yo pral kòmanse poste nan premye semèn nan mwa Out epi yo dwe retounen nan depatman eleksyon lokal ou a pa pita pase 8è nan aswa jou premye Septanm.

E si mwen pa t’ resevwa yon aplikasyon bilten pa lapòs?
Si ou pa t’ resevwa yon aplikasyon bilten pa lapòs, ou ta dwe re-tcheke estati enskripsyon elektè ou nan http://registertovotema.com.

Osi ou ka enprime yon aplikasyon bilten vòt:
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleabsentee/absidx.htm

Ki kote mwen ka voye aplikasyon bilten vòt mwen an?
Ou pral voye aplikasyon bilten vòt ou a depatman eleksyon lokal ou. Kat pou vòt pa lapòs la pre-adrese e pre-so, donk tout sa ou bezwen fè se ranpli li, epi poste l’ tounen! Si ou enprime aplikasyon bilten vòt ou a, ou ka gade adrès lokal depatman eleksyon ou la: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

Kilè mwen bezwen voye bilten vòt mwen an?
Aplikasyon bilten vòt ou a bezwen fizikman rive nan depatman eleksyon lokal ou a oswa anvan 26 out– nou rekòmande pou asire omwen sèt jou vwayaj tan pou aplikasyon w lan. Yon fwa ou resevwa li, ranpli li epi voye li tounen pi vit ke posib!

Ki lè mwen ka kòmanse vote pa lapòs/
e ki lè mwen bezwen voye bilten vòt mwen an?
Aprè ou resevwa aplikasyon ou, y’ap voye yon bilten vòt pa lapòs ba ou pa lapòs. Bilten vòt yo ap kòmanse poste premye semèn mwa Out la epi yo dwe retounen nan depatman eleksyon lokal ou pa pita pase 8è nan premye Septanm.

Vote an Pèsòn
Gen twa opsyon pou vote an pèsòn nan Massachusetts ane sa.

 1. Vote an Pèsòn/ Absan
  Ou ka voye yon bilten vòt pa korespondans an pèsòn nan biwo eleksyon lokal ou pandan lè biznis yo soti 3 Out jiska midi nan 31 Out . Ou ka jwenn biwo eleksyon lokal ou la: https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/ev-find-my-election-office.htm
 2. Vote Bonè
  Ane sa, elektè yo nan Massachusetts pral gen kapasite pou yo vote bonè an pèsòn. Vòt bonè se yon bon fason pou evite liy long nan Jou Eleksyon an. Ou ka vote bonè kòmanse nan jou 22 Out jiska 28 out. Tout lokasyon kote ou ka vote bonè yo pral disponib omwen yon semèn anvan vote bonè a kòmanse. Tcheke sit entènèt ou an pou Grefye Eleksyon an pou orè pou vote bonè a ak kote yo ye.
 3. Vote nan Jou Eleksyon an
  Ou ka vote tou an pèsòn nan premye jou eleksyon an – premye Septanm –
  kòmanse nan sèt è nan maten jiska 8è nan aswè. Akòz COVID-19, kote biwo vòt yo ka chanje depi dènye fwa ou te vote. Ou ka jwenn biwo vòt ou la. Biwo vòt yo pral konfime ven (20) jou anvan Eleksyon an, se konsa tcheke sit entènèt Grefye a a pou enfòmasyon aktyèl.