Yon Ekonomi ki mache pou tout moun

Plis ke jamè, peyi nou defini pa yon inegalite ekonomik sou yon gwo echel. Salè fiks, eritaj de yon pratik bankè diskriminatwa, pri eleve edikasyon siperyè, gadri, lojman, sekirite sosyal kap toufe mobilite ekonomik e ki ranfòse lamizè, menm pandan ke sa ki nan tèt yo ap ranmase gwo richès.

Pou nou kapab adrese disparite ekonomik sa yo nou dwe santre eksperyans moun kap pote fado inegalite: travayè ki ap touche salè minimòm ki pa gen sipò lè paralizi aktivite  gouvènman yo pa peye yo; anplwayè kap eksplwate travayè domestik; paran ki granmoun ki gen difikilte peye depans medikal ak peye lwaye; rèv jènn yo ki pa ka abouti paske etidyan yo dwe gwo kob ke yo te prete pou etidye; Wall Street ak gwo bank yo responsab e denonse politik ak pratik rasis ak abizif ki refize opòtinite ekonomik pou tout kominote yo.

Mwen konsantre mwne poum konstwi yon ekonomi ekitab kap monte salè minimòm a 15$/pa èd tan, ranfòse pwoteksyon pou travayè, desann pri edikasyon, gadri, lojman, swen sante ki mete gwo presyon sou fanmi ki ap travay e ki kreye gwo yon sistem bank ki pi transparan ak ekitab ki ap aksesib a moun ki nan tout kominote nou yo.