Konfwonte kriz klima a

Kriz klima a isit la e kominote jistis anviwònman nou yo deja, a nivo diferan, sou liy devan. Nou dwe pran yon apwòch konplè, santre sou yon apwoch lajistis pou adrese defi ke chanjman klima a poze – youn ki rekonèt wòl disparite yo jwe nan kreye risk klima a nivo diferan, rezilta, ak rezistans. Ayanna konnen li lè pou yon Kontra Green New Deal, devlope nan tèt kole ak kominote ki pi afekte yo, pou fondamantalman transfòme sistèm politik ak ekonomik nou yo, priyorize prezèvasyon planèt nou an, redwi enpak ki pi mal la nan chanjman klima, epi ede kominote nou yo adapte, prepare, ak bati yon avni pi fleksib.