Imajine Lavni Transpò

Asire ke tout rezidan gen aksè a opsyon transpò ki pridan, fyab ak efikas se yon pati enpòtan nan konstwi kominote ki dinamik nan 7yèm distrik ak pi lwen. Enfrastrikti transpò nou yo- tankou wout ak pon, tren, bis, wout pou bisiklèt ak pasaj moun kap mache a pye, konekte rezidan ak opòtinite ak sèvis enpòtan tankou lekol, gadri, sipèmache, lopital ak lòt. Opòtinite sa pa separe menm jan nan kominote nou yo e pwoblèm lan vinn pi gwo pa politik transpò yo ki byen souvan kite vwa kominote ki depann de transpò yo favorize gwo pwojè sou sa ki gen plis prestij men ki gen plis chanjman enpotan e dipwopòsyonel ki priyorize transpò machinn sou sa ki ofri opsyon ak plis chwa.

Kom wout, pon ak enfrastikti transpò ap tonbe, fò ta gen yon meyè finansman federal men tou imajine a kisa yon sistèm transpò nan 21yèm syèk sa sanble. Nan yon epòk kote ki gen kriz klimatik ak inegalite ki anvayi ak politik transpò santre sou transpò machinn, nou dwe bay priyorite a inovasyon ak devlopman transpò ki ofri plizyè opsyon nan pwojè ki gen transpò mas, enfrastrikti pou mache a pye ak monte bisiklèt e konekte yo a pwojè sa yo ak travay devlopman nan lojman ak ekonomik e ki te deja la nan kominote a.