Yon sistèm imigrasyon ki jis ak imen

40 pousan rezidan ki nan 7yèm distrik se imigran. Vwazen imigran nou yo bay gwo kontribisyon nan aktivite ekonomik, sosyal ak kilitirèl kominote nou yo. Men politik kriyèl ak inimen yo enplemante nan nivo federal sa ki vle di ke vwazen imigran nou yo kontinye viv nan krent pou pwofilaj, depòtasyon, ak separasyon fanmi yo pandan yo kreye tromatis jenerasyonel nan kominote imigran yo.

Depi lè Donald Trump deklare kel pral kandida pou prezidan avèk yon rasis derezonnen ki dirije pa imigran meksiken, li menm ak administrasyon li defini pa entolerans yo ak diskrimasyon kont imigran. Depi “Muslim ban” ak atak sou pwoteksyon pou jenn imigran sou mi rayisab mal fèt ak politik devastatè ki mennen plizyé milye imigran timoun pou separe ak paran yo- Administrasyon an te travay san preteks pou fè peyi nou an yon plas pi toleran pou imigran.

Nou dwe sispann kriminalize kominote sa yo e dirije a pati yon kote ki gen konpasyon ak diyite. Nou dwe aboli ICE. Nou dwe sispann siblaj resipyan DACA, detantè TPS, ak moun kap chèche azil. Nou dwe rekonstwi yon sistèm imigrasyon pi imen ak konpetan. E nou dwe sonje ke defi kominote imigran yo ap fe fas ale pilwen ke stati imigrasyon; nou dwe angaje poun fè swen sante, edikasyon, ak enstitisyon piblik pi enklizif ak aksesib pou kominote imigran yo pou kreye meyè opòtinite pou tout moun.