Pwoteje dwa fanm, tifi ak timoun (jistis repwodiktif ak jistis sivivan).

Tankou tout moun nan kominote nou yo, fanm, tifi, ak moun ki idantifye kòm fi pa rete nan “bwat tchèke” – yo afekte pa entèseksyon politik yo – politik edikasyon, politik lojman, politik ekonomik, politik transpò, politik swen lasante – lis la kontinye. Twò souvan, sepandan, fanm yo ak ti fi yo deyò nan konvèsasyon politik, e enpak yo santi yo se yon refleksyon.

Nan fas a efò pou ale tounen sou pwoteksyon kritik pou lasante fanm ak dwa sivil, li pi enpòtan pase tout tan ke lidè nou yo ki nan Kongrè yo seryezman angaje nan mete aksan sou wòl fanm ak tifi jwe nan kominote nou yo, adrese inegalite yo kontinye fè fas a. , ak batay pou dwa fondamantal.

Li pi enpòtan pase tout tan ke nou di “avòtman se swen lasante,” ke nou retire baryè ak aksè pwoteje a swen repwodiktif kritik, ke nou kenbe responsab moun ki ta fè egzèsis kontwòl sou kò moun. Epi li pi enpòtan pase tout tan ke nou goumen pou fèmen diferans sou salè sèks la, ke nou reziste efò pou ranvèse Title IX, ke nou kanpe kòt a kòt ak moun ki sove, ke nou adrese kriz mòtalite matènèl, ak kraze politik ki refize fanm ak ti fi yon opòtinite ekitab pou jwenn edikasyon, achte yon kay, oswa jwenn yon travay.