Lojman kom dwa moun

Lojman ki pridan e aksesib se yon dwa fondamantal moun. Aksè a lojman se yon detèminan kritik sou rezilta lasante, opotinite ekonomik, mobilite sosyal men kom pri lojman ap monte anpil e li depase salè epi tou gouvènman federal la sistematikman pa envesti nan lojman piblik, ki pridan ak stable, lojman rete yon bagay ki difisil pou anpil moun jwenn. Kriz lojman ki gen enpak sou tout kominote nou yo selman ap vinn pi enpotan pou kominote ki gen salè ki piti ak kominote moun nwa ki ap viv konsekans politik diskriminatwa tankou redlining.

Kriz lojman an se yon kriz ki pase de jenerasyon a jenerasyon- komanse nan timoun ki soufei ak pwoblèm kronik lasante kom yon konsekans kondisyon ki pa pridan a fanmi yo ki pa kapab konstwi richès nan achte kay, pou granmoun ki pa kapab viv kote yo rete paske yo pa kapab rete viv nan kay yo. Pou rezoud kriz sa, fò nou kenbe gouvènman federal la responsab poutèt yo abandon yo nan kesyon lojman piblik ak poutèt yo chanje fason bagay yo te konn fèt.

Men nan men avèk ogmantasyon demann pou lojman pridan, sen, nou dwe aji byen nan met ansanm lojman avek transpò piblik, enfastrikti pou moun mache ak bisiklèt sikile, espas ouvri, swen lasante, òpotinite pou achte manje ki bon pou sante, ak aksè a bon lekòl poutèt pou fanmi yo kapab reyalize tout mezi jistis ekonomik ki vini ak lojman stab.