Adrese enpak vyolans ak chòk

Lè nou konsidere rasin kòz inegalite ki egziste nan kominote nou yo, li enpòtan pou nou konsidere enpak vyolans ak chòk ki kapab lakòz. Epidemi vyolans zam la – e patikilyèman tire sou mas – te domine konvèsasyon nasyonal sou vyolans ak ki jan nou reponn a li, men vyolans ki afekte kominote nou yo pran plizyè fòm, tankou vyolans seksyèl, vyolans patnè entim, ak vyolans kont imigran yo ak kominote LGBTQ. E vyolans, kèlkeswa kalite a, toujou bay chòk kom rezilta nan chòk – pou moun ki afekte dirèkteman, fanmi, zanmi, ak lòt moun nan kominote a.

Kòm yon sivivan vyolans seksyèl, mwen konprann, nan yon nivo pèsonèl, defi ki asosye ak chòk yo dire lontan. Pou kominote ki afekte pa vyolans – tankou fanm ak tifi, kominote LGBTQIA, kominote koulè, fanmi, imigran – enpak kolektif chòk ki gen rapò ak vyolans ka kreye inegalite enpòtan nan rezilta lasante,edikasyon, ak opòtinite ekonomik. Nou dwe entansyonèlman klere yon limyè sou eksperyans yo ki mennen nan chòk ak defi yo fè fas a pa moun ki ap kontinye fè fas ak li, epi nou dwe pouswiv politik espesifik fè fas a rasin kòz chòk yo, ki gen ladan lejislasyon ki retire zam, sipòte moun ki chape yo, epi sansiblize konsyans piblik la sou enpak chòk la.