Abòde disparite ki genyen nan swen lasante

Lè fanmi ki nan 7yèm Massachusetts la ap lite ak kèk nan depans medikal ki pi wo pou chak moun nan peyi a, menm lè yo ap viv nan lonbraj kèk nan pi bon enstitisyon medikal nan monn lan – sistèm nou an gen fay. Lè yo fòse paran ki ap travay yo pou yo rasyon ensilin pitit yo paske yo pa kapab peye pri yon nouvo preskripsyon – se sistèm nou an gen fay. Lè fanm nwa yo rete prèske kat fwa tankou pou mouri akoz konplikasyon akouchman konpare a fanm blan- se sistèm nou an kase. Lè yon sèl bòdwo medikal san zatann ka mete yon fanmi nan fayit – se sistèm nou an ki gen fay. Chanjman fondamantal nesesè pou retresi gwo diferans ki te vinn entegre nan sistèm swen lasante nou an.

Rezidan nou yo merite e yo mande jistis nan domenn lasante.

Se poutèt sa nou bezwen Medicare pou tout moun. Pa gen moun ki ta dwe tonbe nan fayit pandan ke yo ap goumen pou lavi yo. Swen lasante dwe disponib fasilman, reponn, enfomasyon sou chòk, kiltirèlman konpetan, ak vrèman abòdab. Li lè li tan lontan pou yo retire efè negatif ki panse ke swen lasante kap sove lavi ta dwe yon jefò pou pwofi, ak asire ke chak moun nan peyi nou an gen aksè regilye, abòdab ak aksesib nan swen lasante. Se pou sa tou nou dwe konsantre nou sou amelyore rezilta lasante pou gwoup ki twò souvan mete a kote ak neglije nan deba swen lasante nasyonal nou an, ki gen ladan fanm ak tifi, moun ki afekte nan chòk ak vyolans zam, gason ak fanm ki san kay, moun ak fanmi ki gen difikilte akdiksyon, ak imigran fè fas a baryè pou swen. Se pou sa nou bezwen envesti nan sant sante kominotè, ki souvan nan tèt liy- bay sèvis swen lasante kritik ak pwoteje lasante nan tout kominote a.